Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach pod adresem: http://zgk.bip.brody.info.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-01.
Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-01.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody przeprowadził samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony – Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa http://zgk.bip.brody.info.pl spełnia wymagania na dzień 2022-01-06 r. w 98.72%.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • galerie liczące ponad 10 zdjęć są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności z powodu braku zasobów niezbędnych do opisywania zdjęć.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Kwiecień, zgk@brody.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 271-13-77 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres zgk@brody.info.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach znajduje się w budynku Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Zakład Gospodarki Komunalnej znajduje się na II Piętrze w pokojach nr 213, 214, 215. Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W urzędzie jest winda, zaś nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach
Data utworzenia:2022-06-01
Data publikacji:2022-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:279